Nadchodzące wydarzenia

Zdawalność matury
w roku 2017:
95%

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie

Przetargi

Miechów 16.02.2015 r.

ZP.272.1.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych” , Liceum Ogólnokształcące w Miechowie działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn .zm.) , zawiadamia iż na „Dostawę artykułów żywnościowych” Część I – artykuły spożywcze Część II - warzywa i owoce Część III – mięso i wędliny Część IV – nabiał została wyłoniona jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego Firma: Firma Handlowo-Usługowa „WOŁOCH ARTYKUŁY SPOŻYWCZE” Jan Wołoch ul. Krótka 5, 32-200 Miechów, Część I – artykuły spożywcze – kwota 6381,41 zł brutto Część II - warzywa i owoce – kwota 17189,55 zł brutto Część III – mięso i wędliny – kwota 26872,23 zł brutto Część IV – nabiał – kwota 6838,13 zł brutto otrzymując maksymalną ilość (100) punktów w kryterium oceny ofert. Ponieważ cena brutto była jedynym kryterium oceny ofert, przedstawiona wyżej punktacja stała się podstawą do wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie informujemy, że oprócz oferty Firmy Handlowo-Usługowej „WOŁOCH ARTYKUŁY SPOŻYWCZE” Jan Wołoch ul. Krótka 5, 32-200 Miechów, ofertę która w pełni odpowiadała wymaganiom zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożyła firma : Hurtowania Drobiu i Wędlin Biernat Robert 34-713 Skawa 265 Zakład Rozbioru i Dystrybucji Mięsa i Wędlin 32-100 Proszowice, Łaganów 85 z proponowaną kwotą 28018,20 zł brutto na część III – mięso i wędliny – otrzymując 95,91 punktów. Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dn29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) ,

DYREKTOR  Zygmunt Dróżdż


Miechów, dnia 23.01.2015 r.

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki ul. M. Konopnickiej 2 32-200 Miechów Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: Dostawa artykułów żywnościowych

Kod CPV: 15613300-1, 15870000-7 Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy do 31.12.2015 r. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Termin składania ofert do dnia: 09.02.2015 r. do godz. 9:00 w sekretariacie. Termin otwarcia ofert nastąpi dnia: 09.02.2015 r. o godz. 10:00 w sekretariacie. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena obsługi kredytu (koszt) – 100%. Wadium: brak. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej. Termin związania z ofertą: 30 dni. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki ul. M. Konopnickiej 2 32-200 Miechów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 lub za pośrednictwem poczty a także na stronie internetowej: www.lomiechow.eu Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marzena Nocuń – tel. /041/ 38-310-35 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) tj.: • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto Wykonawcy muszą spełnić warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WERSJA BETA