MATERIAŁY REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE: DRUK DO POBRANIA

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

Link: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa  w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

    Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

od 13 maja do 4 lipca 2024 r.
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2024 r. do godz. 12.00

 
 

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2024 r. do godz.12.00

W tym roku proponujemy uczniom klas ósmych do wyboru trzy profile klas pierwszych na Rok Szkolny 2024/2025. Składając dokumenty do naszej szkoły możecie wybierać spośród klas:

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  Z ROZSZERZONYM JEZYKIEM ANGIELSKIM

Klasa medyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Biologia

Chemia

Język angielski

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język łaciński

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa humanistyczno-językowa

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Język polski

Historia

Język angielski

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język łaciński

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-CHEMICZNA

Klasa matematyczno-informatyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka

Informatyka

Chemia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język francuski