MATERIAŁY REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE: DRUK DO POBRANIA

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2016-2021oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2016-2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r do godz. 15.00.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r, do godz. 15.00 od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r do godz. 15.00.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
od 23 lipca do 30 lipca br. do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021

KLASA MEDYCZNA

Klasa medyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Biologia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Matematyka – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa humanistyczno-językowa

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Język polski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Historia – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Język angielski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język francuski

KLASA POLITECHNICZNA Z FIZYKĄ

Klasa politechniczna z fizyką

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Fizyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Klasa matematyczno-informatyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Fizyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA POLITECHNICZNA Z CHEMIĄ

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Fizyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski