MATERIAŁY REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE: DRUK DO POBRANIA

Komunikat w sprawie zawodów sportowych organizowanych w latach 2017/2018 – 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Link: https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Link: https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa  w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. od 16 maja
do 20 czerwca 2022 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca
do 12 lipca 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2022 r.
do godz. 12.00
4. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
do 25 lipca 2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 lipca 2022 r.
do godz.12.00

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA  Z ROZSZERZONYM JEZYKIEM ANGIELSKIM

Klasa medyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Biologia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Chemia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Klasa humanistyczno-językowa

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Język polski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Historia – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Język angielski – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język francuski

KLASA MATEMATYCZNO–FIZYCZNA

Klasa politechniczna z fizyką

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Fizyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Klasa matematyczno-informatyczna

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Matematyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Informatyka – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Przedmioty uzupełniające

Fizyka – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Chemia – 3 godziny w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

W zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:

Chemia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Biologia – 8 godzin w całym cyklu kształcenia

Matematyka – 6 godzin w całym cyklu kształcenia

Nauczane języki: język angielski

do wyboru: język niemiecki lub język włoski